Druga godina

Druga godina multimedijalne internet aplikacije za gitaru - Artino nastavlja usavršavanje osnovnih veština sviranja gitare kroz sistem vežbanja lestvica, arpeđa, ritmova, osnovnih akorada i harmonskih veza zajedno sa 20 lakih melodija.

Artino program druge godine sadrži 37 tekstualnih lekcija, 15 interaktivnih upitnika i 40 video lekcija koje omogućavaju postupno upoznavanje sa osnovnom muzičkom terminologijom i njenom primenom u praksi, rad na kontroli brzine sviranja i objašnjenje upotrebe glasnoće izvođenja i fraziranja muzike.

Takođe, sadrži postupno uvođenje povišenih i sniženih tonova zaključno sa V poljem vrata gitare, upoznavanje sa osnovnim tonovima na prvoj žici do XII polja, postavku malog bare hvata i upotrebu boja i registara na gitari.

Savlađivanje sadržaja druge godine omogućava sviraču prelazak na vežbanje na narednom nivou.

Želim Vam uspeh i uživanje u sviranju gitare!

The author
"Milan Dereta"

Multimedia content of the Artino guitar school encourages the gradual development of guitar mechanics through a series of audio-video sequences that at the same time organize your training. The lessons are played slowly, at several different speeds, which allows understanding and gradual exercise.

  • Suitable for people of all ages
  • Learn to use your right hand without pick
  • Overcome reading notes and tablature